ANBI

Volgens de huidige ANBI-voorwaarden is het verplicht om diverse gegevens openbaar te maken op internet.

1. Naam: De Civil Society Club is 30 december 2011 opgericht en ingeschreven bij de KvK nr. 54379725 te Den Haag als Stichting Civil Society Club en is ook actief onder de naam Lokaal Fonds Oegstgeest. Dit kunt u bij de belastingdienst met het ANBI zoekprogramma controleren. Vul daar Lokaal Fonds Oegstgeest in.

2. RSIN: Fiscaal nummer: 88512 82 003 (van belang voor de giftenaftrek in de inkomstenbelasting en vennootschapsbelasting);

3. Contactgegevens: Wijttenbachweg 6a, 2341 VW, Postbus 1036, 2340 BA Oegstgeest, www.civilsocietyclub.nl en www.lokaalfondsoegstgeest.nl info@civilsocietyclub.nl, 071 517 50 56;

4. Doelstelling: In Oegstgeest en omstreken wil de Civil Society Club de plaatselijke civil society ondersteunen en vergroten. Missie: iedereen de kans geven om een bijdrage te leveren aan zijn eigen leefgemeenschap, bottom-up en lokaal.

5. Actueel beleidsplan (samenvatting): Vanaf 2010 pioniert de Civil Society Club Oegstgeest om actief burgerschap in Oegstgeest te initiëren, te stimuleren en zichtbaar te maken. Dit doen we om burgers meer richting en vorm te laten geven aan hun eigen leefgemeenschap en daardoor bij te dragen aan lokale welzijn in de breedste zin van het woord. We inspireren burgers en ondernemers op talloze manieren om zelf een meer betrokken, groene en actieve rol te spelen in hun dorp. De Stichting wil het Lokaal Fonds Oegstgeest verder verankeren en inrichten zodat het duurzaam een toenemende substantiële initiërende, verbindende en ondersteunende rol kan spelen bij het versterken van actief burgerschap lokaal.

Missie
Bijdragen aan een gezonde, veerkrachtige leefgemeenschap en welzijn, door het vergroten van actief burgerschap dat zich richt op de lokale gemeenschap in (en grens) Oegstgeest/Leiden.

Visie

 • Bijdragen aan lokale welzijn en een toekomstgerichte, gezonde samenleving. Daarvoor zijn betrokken en actieve burgers nodig.
 • Ownership en zelfregie door burgers bij het inrichten van hun eigen leefgemeenschap zijn dan essentieel.
 • Concrete/positieve resultaten van actief burgerschap stimuleren burgers tot nog meer actief burgerschap en vergroot de lokale leefbaarheid.
 • Door actief burgerschap op verantwoorde en inspirerende wijze lokaal te inspireren, organiseren, en ondersteunen neemt de betrokkenheid van burgers met de eigen leefgemeenschap toe.

Ambitie
Het initiëren en financieel ondersteunen (niet structureel), alsmede het verhogen van de zichtbaarheid van lokale burgerinitiatieven.

Doelen van de Civil Society Club | Lokaal Fonds Oegstgeest 2016/2019

 • Professionaliseren donateurwerving, besteding en verantwoording van giften. Opzetten van een donateurwervingscampagne en Customer Relation Management Systeem, uitbesteden van financiële verslaglegging en administratie (voor Fonds Amsterdam Oost wordt dit bijvoorbeeld door Prins Bernhard Cultuurfonds gedaan)
 • Aanvang opbouw van eigen vermogen t.b.v. eigen continuïteit en ter dekking van vaste kosten*
 • Impuls geven aan/bouwen aan “civic engagement”. Meer en grotere donaties gaan werven. Niet alleen met een statiegeldactie en donatiebussen in het dorp, maar ook opbrengsten uit jubilea en het werven van (vaste en grote) donateurs en ontvangen van legaten etc. i.s.m. lokale ondernemers en organisaties donaties werven voor het Lokaal Fonds Oegstgeest.
 • Samenwerking en/of bundeling van lokale ambities op gebied van lokale filantropie van verschillende partijen voor een grotere maatschappelijke impact en creëren van structurele filantropische geldstroom. Onze stichting heeft al samengewerkt met tal van lokale partijen en wil dit uitbreiden. Voor PR en communicatie bij donateurwerving en steunen van projecten kunnen we wellicht (weer) een partnerschap aangaan met andere partijen in Oegstgeest, zoals Cultuurfonds Oegstgeest en Dorpscentrum Oegstgeest en samenwerking met partijen zoals Werkgroep Duurzaamheid van gemeente Oegstgeest continueren (eerder samengewerkt bij o.a. de Oudenhofmarkt).
 • Actief onderhouden van relaties en netwerken in het dorp om steunprojecten en -doelen te kunnen identificeren en lokale steun te mobiliseren die de missie van het Fonds versterken. (ook in afstemming met de gemeente Oegstgeest en andere actieve partijen zoals Diaconaal platform, Cultuurfonds Oegstgeest en Stichting Oegstgeester Kringloop)
 • Zichtbaarheid in het dorp vergroten door organisaties van een eigen event bijvoorbeeld Oudenhofmarkt, en bij evenementen van derden aan te haken (bijv. kraam op 5 Mei Vrijmarkt, Oegstgeest in Beweging van Dorpslab etc.) En uitbreiding van aantal donatiebussen en posters. Daarnaast een permanente advertentiecampagne gericht op
 • donateurwerving en regelmatige mediaberichten waarin we onze resultaten communiceren.
 • Capacity building: 1. Ondersteunen van lokale burgerinitiatieven bij het werven van financiële middelen, vinden en verwijzen naar collega-Fondsen zoals Cultuurfonds Oegstgeest en Fonds 1818 en 2. beschikbaar stellen van crowdfundingtools t.b.v. maatschappelijke projecten „VoorjeBuurt” en voor kunst en cultuur projecten „VoordeKunst.” etc.
 • Slagvaardig kunnen reageren bij ad hoc projecten en ook bij kleinere steunvragen zoals hulp bij vluchtelingen (NB. er zijn januari 2016 al 4 vragen mbt activiteiten voor vluchtelingen binnengekomen), lokale gebeurtenissen/rampen.
 • Actief bijdragen aan verduurzaming/vergroenen van de (lokale) samenleving. Dit doen we door keuze van projecten die we financieel ondersteunen, maar ook door onszelf duurzaam te manifesteren (groene uitingen) en zoveel mogelijk samen te werken met groene initiatieven/partners.

6. de samenstelling van het bestuur (onbezoldigd):

 • Milou Martinot, voorzitter (sinds 30 december 2011 tot 30 december 2015; vanaf 30 december 2015 interim voorzitter)
 • Ernst de Bruijn, penningmeester (sinds 2 november 2015)
 • Stephan Slingerland, secretaris (sinds 8 maart 2016)
 • Francis Silva, bestuurslid (sinds 8 maart 2016)
 • Annemarie Willemsen, aspirant bestuurslid (projecten en communicatie)
 • Binie Klein, aspirant algemeen bestuurslid

7. Een verslag van de uitgeoefende activiteiten; Zie link jaarverslagen en financiële verantwoording over 2012, 2013,2014 (2015 wordt in april gepubliceerd).

8. Stichting Civil Society Club heeft de ANBI status en is verplicht tot publicatie van een (samenvatting van de) balans en de staat van baten en lasten, met een toelichting.